tel. +48 788 211 577    email: biuro@morganit-ubezpieczenia.pl Facebook Instagram
Morganit ubezpieczenia

Oferta

Ubezpieczenia dla rodziny

Oferujemy dobrowolne ubezpieczenie Twojego domu, mieszkania oraz posiadanego mienia dzięki , któremu zapewnisz ochronę sobie i swojej rodzinie.

Przedmiotem ubezpieczenia moga być:

 • budynki mieszkalne, mieszkania , budynki gospodarcze, budowle i obiekty małej architektury
 • domy letniskowe
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe
 • mienie do działalności gospodarczej
 • przenośny sprzęt elektroniczny, również poza miejscem zamieszkania
 • mienie na tarasie i w ogrodzie
 • nagrobek
 • kolektory słoneczne
 • szyby i inne przedmioty szklane
 • odpowiedzialność cywilna
 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • dom assistance – wariant podstawowy
 • dom assistance – wariant rozszerzony

Jeżeli jesteś posiadaczem KARTY DUŻEJ RODZINY otrzymasz z nią zniżkę w wysokości 30% na ubezpieczenia majątkowe.

Ubezpieczenie domów w budowie

Proponujemy pakiet ubezpieczeń, który zapewni ochronę Twojemu domu w budowie.

Ubezpiecz już dziś swój dom w budowie od skutków zdarzeń losowych takich jak:

 • pożar,
 • huragan,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pioruna.

Możesz rozszerzyć ochronę o skutki takie jak:

 • grad,
 • katastrofa budowlana,
 • zalania powstałego wskutek prób szczelności instalacji,
 • powodzi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny.

Jeśli Twój dom doprowadzony jest do stanu zamkniętego dodatkowo możesz ubezpieczyć budynek od:

 • dewastacji stałych elementów do 10% sumy ubezpieczenia budynku,
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku do 15% sumy ubezpieczenia budynku,
 • możliwość ubezpieczenia przechowywanego mienia ruchomego do 5% sumy ubezpieczenia budynku.

Ubezpieczenia dla rolników

Oferujemy ubezpieczenia obowiązkowe:

 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • upraw od zdarzeń losowych

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • obowiązkowe ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Autocasco
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • assistance
 • Zielona Karta
 • autoszyby

Ubezpieczenia dobrowolne:

 • mienia w gospodarstwach rolnych
 • sprzętu rolniczego
 • zwierząt od zdarzeń losowych
 • drobiu w chowie fermowym
 • NNW
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ochrony prawnej

Zawierając w naszej agencji ubezpieczenie budynków rolniczych oraz OC rolnika otrzymasz zniżkę w wysokości 20% przy zawieraniu ubezpieczeń komunikacyjnych na Twoje pojazdy! Dodatkowe ubezpieczenie mienia w budynkach rolniczych za min. 100zł pozwoli Ci na uzyskanie kolejnej zniżki w wysokości 10% na ubezpieczenie Twoich pojazdów!

Ubezpieczenia komunikacyjne

Każda osoba posiadająca pojazd mechaniczny w Polsce ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie OC chroni posiadacza pojazdu mechanicznego lub osobę kierującą pojazdem przed finansowych obciążeniem powstałym w wyniku szkody wyrządzonej osobom trzecim.

Obowiązek posiadania OC dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych rejestrujących w Polsce samochody osobowe, ciągniki rolnicze, przyczepy, motocykle i motorowery. Posiadacze pojazdów wolnobieżnych mają również obowiązek posiadania polisy OC.

Do ubezpieczenia OC proponujemy również pakiet ubezpieczeń dobrowolnych:

 • Autocasco
 • NNW
 • assistance
 • autoszyby
 • Zielona Karta

Jeżeli jesteś posiadaczem KARTY DUŻEJ RODZINY otrzymasz z nią zniżkę w wysokości 15% na ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenia dla firm

Oferujemy pakiet ubezpieczeń , który zapewni kompleksową ochronę Twojej firmy!

Ochrona od zdarzeń losowych:

 • budynków, budowli, w których prowadzona jest działalność
 • maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, środków nietrwałych i obrotowych
 • nakładów inwestycyjnych , oraz środków transportu wewnętrznego i mienia, które zostało przyjęte w celu wykonania usługi, a także mienia prywatnego pracowników

Proponujemy również ochronę przed skutkami kradzieży oraz rabunku.

Dodatkowa możliwość ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pracowników jak i Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia dla gmin

Pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA to idealne rozwiązanie dla jednostek samorządowych!

Proponujemy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

 • urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, domów kultury, remiz i świetlic,
 • stadionów, boisk, placów zabaw, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dróg, mostów,
 • urządzeń, maszyn, wyposażenia, środków nietrwałych i obrotowych, księgozbiorów,
 • nakładów inwestycyjnych,
 • środków transportu wewnętrznego,
 • gotówki przechowywanej i przewożonej,
 • mienia pracowniczego oraz mienia członków OSP.

Oferujemy także ubezpieczenie:

 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • oszklenia od stłuczenia,
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Podmioty, które realizują ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNA GMINA otrzymają korzystną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych – dla pojazdów własnych, samochodów specjalnych OSP, czy tzw.„Gimbusów”.

Ubezpieczenia agrobiznesu

Proponujemy ubezpieczenie dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w rolniczym sektorze gospodarki.

Oferujemy ubezpieczenie w dwóch wariantach:

 • standardowym
 • rozszerzonym

Dodatkowa możliwość ubezpieczenia OC pracodawcy, najemcy ,nieruchomości lub ruchomości z tytułu posiadania, użytkowania i prowadzenia pojazdów mechanicznych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia (wózków widłowych, kombajnów itp.).

Możliwe ubezpieczenie siebie i zatrudnionych pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

Ochrona Twojej działalności wytwórczej oraz usługowej prowadzonej na rzecz rolnictwa, w zakresie uprawy roślin rolniczych, sadowniczych, warzyw, chowu, hodowli zwierząt, rybactwa śródlądowego, jak i działalności agroturystycznej.

Ubezpieczenia dla szkół

Starannie przygotowana oferta ubezpieczenia dzieci,uczniów,studentów,słuchaczy i personelu w placówkach oświatowych pozwala na kompleksowe ubezpieczenie,które może zostać dostosowane do Państwa potrzeb.

W ofercie znajdą Państwo pakiet podstawowy ubezpieczenia wraz z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o klauzule dodatkowe.

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia:

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa
 • Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych
 • Świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub innych następstw nieszczęśliwego wypadku w tym: wstrząśnienie mózgu, rany wymagającej interwencji chirurgicznej skręcenia i zwichnięcia kończyn, porażenia prądem, nagłe zatrucie gazami oraz innymi substancjami lub produktami chemicznymi
 • Zasiłek z tytułu czasowej niezdolność do nauki/pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Klauzule dodatkowe:

 • Dzienne świadczenie szpitalne
 • Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu śmierci opiekunów prawnych ubezpieczonego
 • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego
 • Dodatkowy miesiąc ochrony
 • Zachorowanie na nowotwór złośliwy
 • Poważne zachorowanie
 • Uprawianie sportów
 • OC Dyrektora Szkoły

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przygotowało dla personelu placówki oraz rodziców ubezpieczonych atrakcyjną ofertę w postaci 20% zniżki dodatkowej przy ubezpieczeniu mieszkania!

Ubezpieczenie dla wspólnot i spółdzielni

Oferujemy ofertę przygotowaną w celu zabezpieczenia interesów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, która łączy możliwość ubezpieczenia majątku, Odpowiedzialności Cywilnej oraz mienia poszczególnych członków Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych:

 • budynków i budowli,
 • maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Oferujemy także:

 • ochronę przed skutkami dewastacji,
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • ubezpieczenie uszkodzeń instalacji, maszyn i urządzeń w wyniku przepięć,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości.

Proponujemy poszerzenie umowy ubezpieczenia ruchomości od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży stałych elementów budynku.

Morganit ubezpieczenia

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA,
Myślenice, ul. Słoneczna 13/2.

SPRAWDŹ SWOJE SKŁADKI
I NIE PRZEPŁACAJ!

© Wszelkie prawa zastrzeżone MORGANIT Ubezpieczenia 2017